အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား FarmVille 2: Country Escape

FarmVille 2: Country Escape အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား

ဘာသာစကား
FarmVille 2: Country Escape အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!


FarmVille 2: Country Escape ကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား

FarmVille 2: Country Escape ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ား